Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1
 
De lesovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande op de datum van
inschrijving.
 
Artikel 2
Het lesgeld bedraagt € 44,50 (60 minuten) / € 33,50 (45 minuten) / € 22,50 (30
minuten).
Per periode van 12 maanden worden 38 ‐ 45 lessen gegeven.
Het lesgeld wordt als volgt, bij vooruitbetaling voldaan.
• In vier gelijke termijnen van € 445,‐ / € 335,‐ / € 225,‐ waarvan de eerste termijn
voor aanvang van de 1e les voldaan dient te zijn en de volgende termijnen telkens
binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur voldaan dienen te worden.
t.n.v. Vioolstudio 020! te Amsterdam. De laatste factuur kan hoger uitvallen indien
er meer dan 40 lessen in het schooljaar vallen. Dit is bij aanvang van het schooljaar
bekend.
• In één termijn, met een korting van 3%, te voldoen binnen 14 dagen na de eerste
les. (Alleen wanneer er voor een heel schooljaar ineens wordt betaald en alleen
geldig voor privé les).
• Bij leerlingen van 21 jaar en ouder wordt 21% BTW in rekening gebracht.
• Bij betaling ineens voor het hele schooljaar wordt een korting van 3%gegeven.
• Voor lessen aan huis geldt hetzelfde tarief als de regulieren vioollessen. Daarbij
wordt de reistijd van de docent van deur tot deur in rekening gebracht plus
reiskosten op basis van 0,22 euro per km of kosten voor OV.
 
Artikel 3
Wanneer de leerling om welke reden dan ook geen gebruik maakt van een met
hem/haar afgesproken lesuur, is niettemin lesgeld verschuldigd. Wel kan bij
afmelding vooraf in overleg met de docent een inhaalles afgesproken worden. Als
deze inhaalles niet mogelijk blijkt te zijn, is het lesgeld wel verschuldigd.
Het niet tijdig inleveren van het ondertekende inschrijfformulier ontziet de
leerling/ouders niet van betalingsplicht. Indien na de proefles één of meerdere lessen
zijn gevolgd, zijn de algemene voorwaarden van kracht en bestaat er verplichting tot het
betalen van de lessen in het lopende cursusjaar. Indien geen schriftelijke opzegging is
ontvangen is de leerling te allen tijde verplicht tot het betalen van de lessen. Na
ontvangst van deze schriftelijke opzegging wordt de cursus m.i.v. het nieuwe schooljaar
stopgezet. Deze opzegging dient uiterlijk op 1 juni van het lopende schooljaar door
Vioolstudio 020! per aangetekende brief te zijn ontvangen. Zonder opzegging loopt de
overeenkomst automatisch telkens een jaar door.
 
Artikel 4
Bij overschrijding van de overeengekomen lestijd is nimmer nabetaling verschuldigd.
 
Artikel 5
Opzegging van de overeenkomst in de eerste maand dient schriftelijk te gebeuren
met een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging na de eerste maand dient schriftelijk te gebeuren met een opzegtermijn van 2 maanden. Na 1 april is het niet meer mogelijk om gedurende het lopende schooljaar op te zeggen. Restitutie van lesgeld
vindt uitsluitend plaats onder de in artikel 6 genoemde voorwaarden.
 
Artikel 6
Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen:
1. Verhuizing van de leerling buiten provincie Utrecht of buiten Amsterdam (tegen
overlegging van een recent uittreksel uit het bevolkingsregister);
2. Langdurige ziekte van de leerling (tegen overlegging van een medische
verklaring);
3. Ongeschiktheid van de leerling (beeindiging vindt plaats in overleg met docent);
4. Overlijden van de leerling;
5. Lesuitval van meer dan 4 lessen veroorzaakt door of vanwege de docent (vanaf de
5e les vindt restitutie plaats).
In de onder 1 t/m 5 genoemde gevallen dient te allen tijde een schriftelijk verzoek te
worden gericht aan: Vioolstudio 020!, De Lierhof 28, 1059 WD te Amsterdam.
Voor de onder 5 genoemde situatie, vindt aan het einde van het jaar automatisch
herberekening van het lesgeld en restitutie van de niet genoten lessen plaats.
 
Artikel 7
Bij het niet tijdig voldoen van het lesgeld zijn alle kosten welke gemaakt moeten
worden vanwege inning, incasso en deurwaarder voor rekening van de lesnemer. Na het
versturen van een eerste en tweede herinnering wordt een aamaning verstuurd waarbij
22,50 euro in rekening wordt gebracht bij de lesnemer of diens ouders.
 
Artikel 8
De docent stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en/of materiele schade
voortvloeiend uit deelname aan in het kader van muziekonderwijs gegeven lessen en
andere activiteiten.
 
Artikel 9
Lessen die als gevolg van onvoorziene omstandigheden en/of andere geldige redenen
uitvallen, worden in de regel de eerste maal niet vervangen. Vioolstudio 020! verplicht
zich echter alles in het werk te stellen om de continuiteit van de lessen zo veel mogelijk
te waarborgen. Indien dit om welke redden dan ook niet of slechts beperkt lukt, kunnen
hieraan geen andere rechten worden ontleend dan genoemd in artikel 6 , sub 5.
Per cursusjaar kunnen er twee lessen komen te vervallen i.v.m. scholing van de docent.
 
Artikel 10
De kosten voor lesmaterialen en leermiddelen zijn voor rekening van de leerling en
kunnen via Vioolstudio 020! worden aangeschaft.
 
Artikel 11
Voor leerlingen afkomstig uit een gezin kan een korting worden verleend. De korting
geldt alleen voor individuele/duo lessen viool en niet voor cursussen. De korting wordt
alleen verleend als het jaartarief voor een les € 648,‐ of meer bedraagt. De hoogte van de
korting bedraagt voor het 2e gezinslid 5%, voor het 3e en 4e gezinslid 10%.
 
Artikel 12
Leerlingen jonger dan 21 jaar ontvangen tweemaal per jaar een rapport waarin de
vorderingen zijn vermeld. Ouders/verzorgers worden ten minste eenmaal per jaar in de
gelegenheid gesteld met de docent de inhoud van de lessen en de vorderingen van de
leerling te bespreken.
Uitgangspunt voor het vaststellen van de vakanties zijn de schoolvakanties:
Dit vakantierooster houdt rekening met de adviesdata die door het Ministerie van
OC&W zijn opgesteld. Deze vakantiedata staan vermeld op www.schoolvakantiesnederland.
nl. Tijdens de vakanties en officiele feestdagen is er geen les en wordt
er ook geen les in rekening gebracht. De lessen waarvoor wordt betaald zijn de
lessen die daadwerkelijk worden gegeven.
 
Jaar Kalender lesdata 2014
 
1753 × 1240